ROZWIJAJ SIĘ Z EKOMO

ROZWIJAJ SIĘ Z EKOMO

Masz wątpliwości? Nie wiesz gdzie i jakie dokumenty musisz wysłać w celu odbycia kursu? Skontaktuj się z nami, a wszystko załatwimy za Ciebie. Zorganizujemy szkolenie, jak i również przeprowadzimy egzamin z właściwą jednostką dozoru technicznego. Zminimalizujemy również poziom Twojego stresu — przed kursem, w trakcie jego trwania, jak i w czasie egzaminu.

Wymagania, jakie musisz spełnić, abyśmy razem mogli spotkać się na kursie:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne)
 • stan zdrowia pozwalający na pracę z urządzeniami transportu bliskiego, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Oferujemy  profesjonalne szkolenia zawodowe dla klientów indywidualnych i firm.

Masz wątpliwości? Nie wiesz gdzie i jakie dokumenty musisz wysłać w celu odbycia kursu? Skontaktuj się z nami, a wszystko załatwimy za Ciebie. Zorganizujemy szkolenie, jak i również przeprowadzimy egzamin z właściwą jednostką dozoru technicznego. Zminimalizujemy również poziom Twojego stresu — przed kursem, w trakcie jego trwania, jak i w czasie egzaminu.

Wymagania, jakie musisz spełnić, abyśmy razem mogli spotkać się na kursie:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne)
 • stan zdrowia pozwalający na pracę z urządzeniami transportu bliskiego, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Oferujemy  profesjonalne szkolenia zawodowe dla klientów indywidualnych i firm.

Rusz pewnie przed siebie

Prawo jazdy

Przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami organizujemy szkolenia kierowców, kursy operatorów maszyn i inne:

 • kat. A, A1, A2, AM
 • kat. C, C1
 • kat. D, D1
 • kat. CE
 • kat. BE
 • kat. T
 • ADR
 • karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji  – 95
 • szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym.

Rusz pewnie przed siebie

Prawo jazdy

Przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami organizujemy szkolenia kierowców, kursy operatorów maszyn i inne:

 • kat. A, A1, A2, AM
 • kat. C, C1
 • kat. D, D1
 • kat. CE
 • kat. BE
 • kat. T
 • ADR
 • karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji  – 95
 • szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym.

Już dziś myśl o jutrze

KURSY

Operator maszyn budowlanych kl. III

 • koparko-ładowarki kl.III
 • ładowarki jednonaczyniowe kl.III
 • koparki jednonaczyniowe kl.III
 • spycharki kl.III

Operator maszyn budowlanych kl. I

 • ładowarki jednonaczyniowe kl.I
 • koparki jednonaczyniowe kl.I
 • spycharki kl.I
 • równiarki kl.I

Operator maszyn drogowych

 • walce drogowe kl.II
 • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl.III
 • pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl.III

Operator maszyn różnych i innych urządzeń technicznych

 • pompy do mieszanki betonowej
 • rusztowania budowlano-montażowe, metalowe
 • montaż i demontaż
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów

Nasza oferta obejmuje kursy z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających UDT:

 • Podesty ruchome przejezdne
 • Żurawie przenośne i przewoźne
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz  z ładunkiem
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną

Już dziś zarezerwuj salę na spotkanie

NOWOCZESNE SALE

Zdobywanie wiedzy nie musi być nudne, trudne, meczące i stresujące. Zapewnimy Ci bardzo dobre warunki socjalne, materiały dydaktyczne, klimatyzowaną salę wykładową oraz kawę i herbatę.

Już dziś myśl o jutrze

KURSY

Operator maszyn budowlanych kl. III

 • koparko-ładowarki kl.III
 • ładowarki jednonaczyniowe kl.III
 • koparki jednonaczyniowe kl.III
 • spycharki kl.III

Operator maszyn budowlanych kl. I

 • ładowarki jednonaczyniowe kl.I
 • koparki jednonaczyniowe kl.I
 • spycharki kl.I
 • równiarki kl.I

Operator maszyn drogowych

 • walce drogowe kl.II
 • przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl.III
 • pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl.III

Operator maszyn różnych i innych urządzeń technicznych

 • pompy do mieszanki betonowej
 • rusztowania budowlano-montażowe, metalowe
 • montaż i demontaż
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów

Nasza oferta obejmuje kursy z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających UDT:

 • Podesty ruchome przejezdne
 • Żurawie przenośne i przewoźne
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz  z ładunkiem
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną

Już dziś zarezerwuj salę na spotkanie

NOWOCZESNE SALE

Zdobywanie wiedzy nie musi być nudne, trudne, meczące i stresujące. Zapewnimy Ci bardzo dobre warunki socjalne, materiały dydaktyczne, klimatyzowaną salę wykładową oraz kawę i herbatę.

Kursy prowadzimy zgodnie i w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. 2016, poz.686),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272),

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016, poz. 627 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2016r. poz. 23 z późn. zm. );

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1829);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U. z 2016r. poz.280 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodków szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców ( Dz. U. poz. 84 );

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1791 );